Bærekraft og milø

Vi er din tavlebygger!

Vi er medlem av RENAS

Vi har gode løsninger for håndtering av avfall. Hos oss kan du som er servicemontør kaste EE-Avfall.

Vår Kvalitets & HMS policy

Vi skal oppfylle krav til våre interessenter og dette ivaretar vi med blant annet et veletablert styringssystem.
Les mer om vår kvalitets & HMS policy

Vi er ISO sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø).

Vi er prekvalifisert og registret leverandør hos Achilles:

Kvalitets & HMS policy

Vi skal oppfylle krav til våre interessenter og dette ivaretar vi med blant annet et veletablert styringssystem.

Vårt styringssystemet er satt sammen etter retningslinjer i:

ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem ISO 14001:2015 Miljøstyringssystem Lovpålagte krav
Krav fra våre interessenter Samsvarsforpliktelser

Kontinuerlig forbedring av vårt styringssystem setter vi veldig høyt på agendaen og vi skal følge gjeldende lovpålagte krav og våre etiske retningslinjer til enhver tid. Våre ansatte er kjent med vår policy og den er også kommunisert med våre eksterne interessenter på hjemmesiden vår.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy uttrykker hva vi ønsker å oppnå med vårt kvalitetsarbeid og den forplikter hele organisasjonen.

Hovedmålsetningene våre er:

Kundefokus
Produkter vi leverer og tjenester vi yter skal oppfylle kundenes forventninger
Produkter skal oppfylle gjeldende offentlige krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende
Vår virksomhet skal være lønnsom

Oppsummert

Bærekraftig kvalitet, service, produktsortiment, leveringsevne og teknisk kompetanse gjør oss til en ledende leverandør.
Vi til en hver tid oppfyller våre samsvarsforpliktelser og har fokus på kontinuerlig forbedring

Miljøpolicy

Miljøpolicy beskriver hvordan vi ønsker å drive virksomheten med hensyn til vår samlede miljøprestasjon.

Enira AS ønsker å drive virksomheten mest mulig miljøvennlig gjennom fornuftige prioriteringer og tiltak som støtter Paris avtale & COP26.

Dette vil vi oppnå ved å:

Etterleve NS-EN ISO 14001:2015 og EU taxonomy
Etterleve ESG krav stilt fra Ernströmgruppen AB (våre eiere) og oppfylle deres eier direktivet
Sette SMARTE miljømål og følge disse opp aktivt
Jobbe proaktivt med våre leverandører for å redusere Scope 3 i verdikjeden vår (innkjøp, transport, avfall og energi)
Aktivt "coaching" av våre medarbeidere slik at bærekraftig tankegang er en del av deres hverdag
Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø
Stadig forbedre vår miljøpolicy

Oppsummert

Våre forretningsmessige prioriteringer er bærekraftige, der vi oppfyller våre samsvarsforpliktelser og har fokus på kontinuerlig forbedring.

HMS-policy

Helse-, miljø og sikkerhetspolicy beskriver hvordan vi arbeider for kontinuerlig å redusere risiko i forhold til våre medarbeideres helse, trivsel og sikkerhet.

Ledelsen skal sørge for en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte trives. Det er viktig for oss å unngå ulykker, og vi skal derfor forebygge ulykker og helseskader. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være en kontinuerlig prosess hvor vi må arbeide sammen for å oppnå best mulig arbeidssituasjon for alle.

Vi stiller og forventer at ESG krav (environmental, social & governance) hos våre leverandører er ivaretatt i deres drift. Dette blir gjenstand for diskusjon på årlige forhandlinger og leverandørevalueringer.

Oppsummert

Vi skal til enhver tid oppfylle norsk lovpålagte krav, krav fra ISO 45001 og andre samsvarsforpliktelser.. Via revisjoner, ledelsens gjennomgang, kontakt med kundene og analyser, skal vi søke etter muligheter for kontinuerlig forbedringer.